9:00 - 13:00

15:00 - 18:00

C/ Bisbe Morgades, 4

08560 Manlleu

93 851 01 80

vedrunamanlleu@vedruna.cat

Educació primària

UNA ETAPA FONAMENTAL

(DE 6 A 12 ANYS)

Adquirint les competències bàsiques

Aquesta etapa és el marc idoni per adquirir els instruments necessaris per realitzar nous aprenentatges i posar les bases d’una formació personal basada en l’autonomia personal, la responsabilitat, la solidaritat, la llibertat, la participació i el compromís individual i col·lectiu; per conèixer els elements bàsics de la llengua, l’entorn geogràfic, la història i les tradicions que permetin arrelar-se al país; per poder participar en la construcció d’un món millor i continuar aprenent al llarg de la vida.

Un grup de mestres orientarem, acompanyarem, estimularem, impulsarem l’hàbit de descoberta i la creativitat tot evitant dogmatismes. Serà fonamental una adequada acció tutorial que atengui tant els aspectes individuals com els de treball grupal de l’alumnat.

El sistema educatiu planteja l’aprenentatge de la llengua com a instrument per a la comunicació i per l’adquisició de nous coneixements.

Treballem a partir d’una metodologia que permeti millorar l’expressió oral fomentant l’ordre i la claredat, tot aplicant progressivament el vocabulari après i utilitzant estructures més elaborades.

Treballem l’expressió escrita creant textos propis que complementen i enriqueixen el treball progressiu de l’aprenentatge estructural de la llengua (ortografia, gramàtica, etc.).

La comprensió lectora remet a una capacitat instrumental bàsica que condiciona l’aprenentatge de les diferents àrees curriculars. Per tant, dediquem una bona part del temps a treballar aquest aspecte, aplicant diferents estratègies que permetin desenvolupar un bon aprenentatge de la lectura.

Per motivar l’hàbit i el plaer per la lectura, tant a l’aula com a casa, entre d’altres activitats, fomentem la biblioteca d’aula. També dediquem mitja hora de pla lector cada dia a la lectura pel plaer de llegir i continuem el treball de padrins de lectura planificant un treball de dos anys on els alumnes de 5è i 6è ajuden els de 1r i 2n a llegir.

Potenciem l’aprenentatge de la llengua anglesa a partir d’agrupacions flexibles, tallers en grups reduïts (teatre, eines digitals, cançons, racons, etc.) i introduïm la metodologia AICLE “Aprenentatge Integrat de Contingut i Llengües Estrangeres”.

Hem començat, un canvi metodològic en l’àrea de matemàtiques (INNOVAMAT). La intenció d’aquesta metodologia és vetllar per un ensenyament de les matemàtiques molt més manipulatiu, fet que permet als infants poder veure les múltiples perspectives que ens ofereix aquesta àrea.

A través de l’ús de material manipulatiu diversificat en les diferents sessions podem conèixer de millor manera el desenvolupament de les habilitats matemàtiques de cada alumne. Aquest fet ens permet poder incidir en els aspectes de millora de cada infant per tal d’aconseguir progressos considerables.

Atenem les necessitats i interessos de l’alumne/a dins i fora del grup classe partint per tal d’optimitzar el reforç, els grups flexibles, els grups de suport, grups reduïts, vetlladors, materials complementaris, jocs, etc.

Fomentem la utilització de les Tecnologies de la informació i de la comunicació com una eina més en el treball dels alumnes. Utilitzem pissarres digitals, portàtils Chromebook, eines google i tablets.
Fomentem en totes les àrees el treball cooperatiu.

Tenim cura de l’educació en valors treballant les relacions, comportaments socials dels alumnes i les emocions que permetran reforçar l’autoestima i el respecte als altres.

Volem que l’alumne conegui bé quins seran els objectius de la unitat, treballar els coneixements previs, aprendre a fer hipòtesis, etc.

Treballem de forma progressiva tècniques d’estudi com el mapa conceptual, la recerca d’idees principals, el resum, l’esquema, etc.

Fomentem un estil de vida saludable a partir de l’activitat física, una alimentació equilibrada i tenint cura de la higiene postural i personal.

Els tallers d’aprenentatge són sessions organitzades per treballar a partir d’una metodologia activa i global en la que l’alumne és el protagonista del seu aprenentatge.

Aquests tallers permeten proposar activitats amb un grup d’alumnes reduït que interaccionen entre ells, ja que els grups es distribueixen de manera internivells, potenciant així, la socialització entre grups.

D’aquesta manera s’intenta que els alumnes descobreixin els seus punt forts i s’enriqueixin a nivell emocional i així, potenciar la motivació davant els aprenentatges.

Vedruna Manlleu ha iniciat el camí per introduir la metodologia del treball per projectes en la vida diària del centre. Aquesta és una metodologia potencia l’adquisició de les competències bàsiques atès que:

Parteix d’un tema, problema o centre d’interès negociat amb l’alumnat.

Fa protagonista l’alumnat en la construcció del propi coneixement perquè focalitza el desig de saber coses noves, la formulació de preguntes, la reflexió sobre el propi saber, la recerca de nous coneixements i la reflexió sobre el propi procés d’aprenentatge.

Dóna gran rellevància al treball cooperatiu. S’elaboren preguntes o hipòtesis, es prenen decisions sobre el repartiment de tasques i es posa en comú el resultat de les tasques individuals i s’elabora col·lectivament el resultat.

Incentiva processos d’investigació que suposen cercar, seleccionar i interpretar informació a través de fonts diverses, formular nous dubtes i noves preguntes i establir relacions amb altres problemes.

Es transfereixen estratègies per aprendre: es representa el procés de construcció de coneixement, s’avalua el que s’ha après i com s’ha après.

S’activa la comunicació, el diàleg i la discussió en petit i gran grup per construir coneixement de forma compartida.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.