9:00 - 13:00

15:00 - 18:00

C/ Bisbe Morgades, 4

08560 Manlleu

93 851 01 80

vedrunamanlleu@vedruna.cat

Educació infantil

ELS MÉS PETITS DE L'ESCOLA

(DE 3 A 6 ANYS)

UNA ETAPA AMB CARÀCTER PROPI

Els nens i nenes d’aquesta etapa aprenen progressivament a ser autònoms, a comunicar-se i a pensar, a tenir iniciativa, ganes de descobrir l’entorn que els envolta i saber conviure amb els altres. Per fer-ho, l’escola proporciona un clima familiar proper i un entorn de confiança on els alumnes se senten acollits i motivats.

Progressar en el coneixement i domini del seu cos, en el moviment i la coordinació, tot adonant-se de les seves possibilitats.

Assolir progressivament seguretat afectiva i emocional i anar-se formant una imatge positiva d’ell mateix i dels altres.

Adquirir progressivament hàbits bàsics d’autonomia en accions quotidianes amb seguretat i eficàcia.

Pensar, crear, elaborar explicacions i iniciar-se en les habilitats matemàtiques bàsiques.

Progressar en la comunicació i expressió ajustada als diferents contextos i situacions de comunicació habituals per mitjà dels diversos llenguatges.

Observar i explorar l’entorn immediat, natural i físic, amb una actitud de curiositat i respecte i participar, gradualment, en activitats socials i culturals.

Mostrar iniciativa per afrontar situacions de la vida quotidiana, identificant-ne els perills i aprendre a actuar en conseqüència.

Conviure en la diversitat, avançant en la relació amb els altres i en la resolució pacífica de conflictes.

Comportar-se d’acord amb unes pautes de convivència que el portin cap a una autonomia personal, cap a la col·laboració amb el grup i cap a la integració social.

Els projectes parteixen dels interessos i les preguntes dels alumnes, afavorint l’aprenentatge significatiu ja que té molt en compte els seus coneixements previs. Es treballa de manera globalitzada, combinant el treball cooperatiu i individual. Les sortides i excursions complementen aquests aprenentatges.

L’espai esdevé un agent potenciador i motivador per l’aprenentatge, la relació i la comunicació on a partir de diferents propostes d’activitats i materials, els infants poden actuar, observar, experimentar, construir, pensar, inventar, imaginar, expressar, compartir, emocionar-se i interactuar amb els companys. És una manera de poder donar resposta als interessos i necessitats dels infants i respectar els diferents ritmes d’aprenentatge

El Projecte DUNA, s’adreça a l’alumnat de segon cicle d’Educació Infantil i neix amb la voluntat de treballar l’àrea de Cultura Religiosa a l’escola. Els eixos inspiradors d’aquest treball en destaquem dos:

Una educació en valors que és la base d’una convivència veritablement humana.

Una orientació renovada de la formació religiosa, en el marc d’una societat plural.

La DUNA és una erugueta que viu en una capsa, que al final d’Educació Infantil –P5- es convertirà en una bonica papallona. La DUNA creix i ens ajuda a créixer.

La DUNA, doncs, com a ésser màgic, serà la que ens farà de fil conductor de totes les activitats i ens transportarà, mitjançant les seves propostes a treballar tota mena d’activitats relacionades amb sis valors: l’amistat, el perdó, l’alegria, l’agraïment, l’esforç i el compartir.

PER MÉS INFORMACIÓ, CONTACTA AMB NOSALTRES

Si vols rebre informació sobre cursos, activitats i esdeveniments de l’escola.