Documentació preinscripció

DOCUMENTACIÓ PER FER LA PREINSCRIPCIÓ CURS 2018-2019

 Documentació Bàsica que s'ha de portar:

  1. Sol·licitud de preinscripció emplenada.
  2. Original i fotocòpia del llibre de família de la pàgina del nen.
  3. Original i fotocòpia DNI del (pare i mare o tutors o guardadors de fet).
  4. Original i fotocòpia del DNI de l'alumne/a, si el té.
  5. Original i fotocòpia de la Targeta Individual Sanitària de l'alumne/a.

 

Documentació Complementària

Criteris Generals

40 Punts – Quan l'alumne/a té germans matriculats a l'escola o els pares hi treballen en el moment que es presenta la preinscripció. La comprovació es farà des de l'escola.

30 Punts - Si l'alumne/a viu a Manlleu (és zona única). Cal presentar original i fotocòpia del DNI o Targeta de residència de la persona sol·licitant. Si no coincideix l'adreça, cal un certificat municipal de convivència actual.

20 Punts - Si el lloc de treball és a Manlleu Original i fotocòpia del contracte laboral o certificat de l'empresa, només si s'al·lega el lloc de treball i no el domicili. 

10 Punts - Per ser beneficiari de la prestació econòmica de la renda mínima d'inserció (PIRMI). Cal presentar el certificat vigent.

10 Punts - Quan l'alumne/a, el pare, la mare, els germans, tutor o tutora tenen una discapacitat igual o superior al 33% Original i fotocòpia de la targeta acreditativa de la discapacitat o del certificat de disminució emès pel Departament de Treball, Afers Socials i Famílies.

Criteris Complementaris

15 Punts - Per formar part d'una família nombrosa o monoparental Original i fotocòpia del carnet de família nombrosa o monoparental vigent.

10 Punts - Si l'alumne/a té una malaltia crònica que afecti al sistema endocrí, digestiu o metabòlic. Informe emès per un metge del sistema públic de salut, o certificat mèdic oficial amb signatura legalitzada pel Col·legi de Metges, que especifiqui de quina malaltia es tracta.

5 Punts - Si el pare, la mare, els tutors o els germans han estat escolaritzats a l'Escola, les persones interessades han de facilitar al centre les seves dades perquè es pugui dur a terme la seva comprovació.


Arxius d'interès


També et pot interessar...

TALLERS D'APRENENTATGE

Quan l'alumne esdevé protagonista

llegir més »

EMOCIONA'T

Programa d’Ensenyament i Aprenentatge Feliç (PEAF) a Educació Infantil i Cicle Inicial. El Programa d’Ensenyament i Aprenentatge Feliç (PEAF) es p...

llegir més »

PLA LECTOR

#ensagradallegir

llegir més »